top of page

Pravidla ochrany osobních údajů

 

1. Úvod

 

Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen „Pravidla") stanovují pravidla zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy, zejm. nařízením EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Účelem těchto pravidel o zpracování osobních údajů je umožnit vám kontrolu, zajistit informovanost a obeznámit vás s tím, které osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je používáme.

 

Shrnutí v běžném jazyce poskytujeme pouze pro usnadnění čtení a není právně závazné. Abyste si udělali úplnou představu o právech a povinnostech, přečtěte si prosím úplné znění těchto Pravidel). Vyplněním webového formuláře potvrzujete, že jste srozuměni s těmito Pravidly, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním a že je v celém rozsahu akceptujete. 

2. Důvod, rozsah a účel zpracovávání osobních údajů

 

 1. Správcem Vašich osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Komora 2.0, z.s., IČ: 10685481 se sídlem Svaté Anežky České 32, Pardubice Staré Město, 530 02 Pardubice, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod L 13699 (dále jen: „správce“).

 2. Jakékoli dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů směřujte na kontaktní údaje správce info@komora20.cz.

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 5. Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě toho, že jste vyplnili webový nebo jiný příslušný formulář.

 6. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, které jste mu dobrovolně poskytli, tj. jméno, příjmení, emailová adresa.

 7. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 2. Správce uchovává Vaše osobní údaje:

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce Vaše osobní údaje vymaže.

 

COŽ ZNAMENÁ

 

Osobní údaje jsou informace, které identifikují konkrétní fyzickou osobu. Od okamžiku, kdy nám vyplníte a pošlete poptávkový nebo jiný webový formulář, zpracováváme vaše osobní údaje. Zpracováváme pouze údaje, které jste nám sdělili. Vaše údaje použijeme pouze pro vyřízení poptávky a pro posílání newsletterů.

 

 

3. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • zajišťující emailingové služby a další služby v souvislosti s provozováním webu,

 • zajišťující marketingové služby.

 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

COŽ ZNAMENÁ

 

Při poskytování služeb používáme určité subdodavatele, kteří mohou mít přístup k vašim osobním údajům, které jste námi poskytli. Tyto firmy se zavázaly dodržovat mlčenlivost o vašich datech a zabezpečit vše, aby nedošlo k úniku či zneužití osobních údajů.

 

4. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na info@komora20.cz

 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 1. Jako zájemce o využívání našich služeb vyplněním kontaktního webového formuláře:

 • souhlasíte s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany správce a zároveň

 • prohlašujete, že zasílání informací podle předchozího bodu nepovažujete za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb., v platném znění, neboť se zasíláním informací dle předchozího bodu ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasíte.

 • souhlas dle tohoto odstavce můžete kdykoli písemně odvolat na info@komora20.cz, respektive se odhlásit z odběru obchodních sdělení.

 • Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti a analytiku používá správce pro provoz webových stránek tzv. cookies - textové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek uloženy v počítači návštěvníka webových stránek. Tyto cookies nespadají do působnosti GDPR. Návštěvník webu může zakázat ukládání cookies v nastavení prohlížeče.

 

COŽ ZNAMENÁ

 

Během naší spolupráce se na nás můžete kdykoli obrátit s dotazem jak vaše data zpracováváme. Osobní údaje, které používáme v dokladech o smlouvě, fakturách, musíme dle zákonů vést a také po určitou dobu archivovat, tedy nemůžeme je vymazat. Naopak vymazat lze vaše osobní údaje používané pro posílání newsletterů, a to na vaši žádost, resp. odhlášení se, které naleznete v patičce každého newsletteru.

 

 

5. Organizační a technické opatření k zabezpečení osobních údajů

 

 1. Správce se zavazuje, že zpracovávání Vašich osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

 

 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a pro výkon veškerých činností potřebných pro plnění služeb.

 • technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti osobních údajů, vyplývající z právních předpisů. 

 • přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Správce pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.

 • k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby správce a subdodavatelů podle těchto Pravidel, které budou mít se správcem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů.

 • k osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby správce a subdodavatelů podle těchto podmínek, které mají se správcem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a které jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení.

 

 

COŽ ZNAMENÁ

 

Poskytovatel přijme a bude udržovat aktuální bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů adekvátní povaze a rozsahu Vašich osobních údajů.

 

6. Závěrečná ustanovení

 1. Vyplněním a odesláním webového formuláře nebo jiného příslušného formuláře a zaškrtnutím políčka souhlasím s Pravidly potvrzujete, že jste seznámen/a s pravidly ochrany osobních údajů, že s nimi souhlasíte a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. Správce je oprávněn tato Pravidla měnit. Novou verzi Pravidel zveřejní správce na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 18.3.2021.

.

bottom of page